TASCA

A l'Hospital d'Inca s'ha perdut tota la documentació referent a les dietes/menús dels diferents tipus de malalts. L'hospital ha demanat al nostre centre que planifiqui les dietes adients segons les necessitats de cada tipus de malalt.
Es tracta d'un projecte prou interessant i el nostre centre s'ha oferit per a realitzar una sèrie de projectes adicionals que poden millorar l'estada dels pacients a l'hospital. Com a estudiants de tecnologia se'ns ha demanat que participem en el disseny d'una safata per servir els menjars que resulte útil tant pels malalts com per l'hospital.

Per fer açò de forma correcta caldria que abans de tot ens plantejarem una sèrie de preguntes com:
 • Quin tipus de menjars se'ls dona als malalts?
 • Quina quantitat de recipients ha de contindre? S'han de poder apilar?
 • Com són els coberts, plats i tassons? Convé adaptar-se als coberts existents o també els re-dissenyaries?
 • Farem una safata única o en farem una per nins?
 • Quin són els materials són els més idonis?

Desprès de contestar aquestes preguntes i d'altres que segurament sortiran, es realitzaran grups de quatre persones per tal de realitzar tots els dissenys.

Cadascun dels grups ha de realitzar dos productes:
 • Una documentació tècnica del projecte que ha de contenir
1. Plantejament del problema

2. Condicions inicials
 • Els materials de construcció poden ser fusta, plàstics, cartró.... i es valorarà l´aprofitament de material reciclat.
 • Tots els dissenys estaran adaptats a unes mides màximes de 400 x 300 mm.
 • La decoració exterior del projecte ha de ser original i atractiva.
3. Recerca d´informació
 • La font d´informació que utilitzarem serà analitzar safates que tenim a ca nostra, bars, restaurants catàlegs d'Internet ...etc. Fixant-nos amb les diferents distribucions dels espais com la forma de poder transportar-les .
 • A partir d´aquí serà la vostra inventiva i imaginació els que hauran d´associar aquests aspectes a la maqueta que voleu construir.
4. Possibles solucions
 • Com a mínim dissenyareu dues maquetes diferents.
 • De cadascuna de les maquetes cal fer un croquis (amb mides)
5. Justificació de la solució triada

6. Plànol
 • Alçat, planta i perfil de la solució triada.
 • Especejament acotat i a escala.
7. Planificació
 • Llista de materials indicant-hi si és possible la quantitat
 • Pressupost
 • Llista d´eines
 • Full de procés o seqüència de feines.
 • Una maqueta de la safata

Finalment entre tots els grups es realitzarà l'elecció del millor disseny elaborat per la classe i que serà el presentat a l`hospital com a solució.
Aquesta tasca ha estat dissenyada per tal de realitzar totes les activitats en 9 sessions.


OBJECTIUS GENERALS


1. Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics treballant de forma ordenada i metòdica per estudiar el problema; recopilar i seleccionar informació procedent de diferents fonts; elaborar la documentació pertinent; concebre, dissenyar, planificar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema estudiat, i avaluar-ne la idoneïtat des de diferents punts de vista.
2. Disposar de destreses tècniques i coneixements suficients per analitzar, dissenyar, elaborar i manipular materials, objectes i sistemes tecnològics de forma segura.
3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics senzills per comprendre el funcionament; conèixer-ne els elements i les funcions que realitzen; aprendre la millor forma d’usar-los i controlar-los; entendre les condicions fonamentals que han intervengut en el seu disseny i la seva construcció, i valorar les repercussions que ha generat la seva existència.
4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar-ne la viabilitat i abast utilitzant els mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari adequats.
5. Adoptar actituds favorables en la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interès i curiositat cap a l’activitat tecnològica, i analitzar i valorar críticament la investigació i el desenvolupament tecnològic i la influència que tenen en la societat, el medi ambient, la salut i el benestar personal i col·lectiu.
6. Comprendre les funcions dels components físics d’un ordinador i conèixer-ne el seu funcionament i les formes de connexió i manejar amb facilitat aplicacions informàtiques que permetin buscar, emmagatzemar, organitzar, manipular, recuperar i presentar informació, emprant de forma habitual les xarxes de comunicació.
7. Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de noves tecnologies, incorporant-les a la tasca quotidiana, desenvolupant una opinió crítica sobre la influència que exerceixen sobre la societat i el medi ambient.
8. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca de solucions, en la presa de decisions i en l’execució de les tasques encomanades amb actitud de respecte, cooperació, tolerància, igualtat i solidaritat.
9. Ser receptiu a les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així com a les solucions més adequades que ofereix l’entorn tecnològic més proper. Conèixer les tecnologies utilitzades en els diferents sectors productius de les Illes Balears.CONTINGUTS

-Documents tècnics necessaris per elaborar un projecte.
- Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips mitjançant l’ús de materials, eines i tècniques apropiats.
- Utilització d’eines informàtiques gràfiques i de càlcul per elaborar, desenvolupar i difondre el projecte.
- Anàlisi i valoració de les condicions de l’entorn de treball. Aplicació de les normes de seguretat a l’aula taller.
- Distribució de tasques i responsabilitats, cooperació i treball en equip.
- Sistemes senzills de representació. Vistes i perspectives. Proporcionalitat entre dibuix i realitat. Escales. Acotació.
- Metrologia. Ús d’instruments de mesura de precisió.

- L’ordinador com a mitjà de comunicació entre grups: comunitats i aules virtuals. Internet. Fòrums, blogs i sistemes wiki.
-
Actitud crítica i responsable envers la fiabilitat de les fonts de la informació.CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES


Criteris d'avaluació
Competència Bàsica
Dimensions
1
- Realitzar un projecte tecnològic, analitzant el context, proposant diverses solucions i desenvolupant-ne la més adequada tot incorporant-hi criteris d’economia, sostenibilitat i seguretat i valorant les condicions de l’entorn de treball.

- Elaborar els documents tècnics necessaris per redactar un projecte tecnològic,utilitzant el llenguatge escrit i les tècniques gràfiques apropiades.

Tractament de la informació i la competència digital
Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre.

Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts.

C. matemàtica
Planificar i aplicar estratègies de resolució de problemes a situacions de la vida quotidiana i del món laboral.

C. en comunicació lingüística
Cercar, recopilar, seleccionar, processar i comunicar informació.

C. autonomia i iniciativa personal
Conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure conclusions i valorar les possibilitats de millora.

C. aprendre a aprendre
Ser conscient d’allò que se sap i del que cal aprendre.

Utilitzar diverses habilitats per obtenir informació i transformar-la en coneixement propi.
2
Treballar en equip
C. autonomia i iniciativa personal
Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible.


C. social i ciutadana
Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit personal com en el social.
3
Utilitzar vistes, perspectives, escales, acotació i normalització per plasmar i transmetre idees tecnològiques i representar objectes i sistemes tècnics.
C. matemàtica
Saber utilitzar les tècniques i els procediments matemàtics bàsics per comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades.

C. en comunicació lingüística
Emprar recursos (notes, esquemes...) per comprendre, processar i presentar textos orals i escrits complexos.
4
Emprar l’ordinador com a eina per elaborar documents tècnics usant fulls de càlcul. Realitzar dibuixos utilitzant programari de disseny gràfic senzill. Localitzar, crear i actualitzar informació mitjançant un gestor de bases de dades
Tractament de la informació i la competència digital
Manejar programes de processament de textos, presentacions, fulls de càlcul, bases de dades i editors gràfics i simuladors.

Generar produccions responsables i creatives.

C. en comunicació lingüística
Elaborar textos escrits seguint les passes pròpies de la producció: planificació, elaboració d’esborranys, revisió i correcció de l’escrit.
5
Emprar Internet com a mitjà actiu de comunicació entre grups i publicació d’informació.
Tractament de la informació i la competència digital
Treballar en entorns col·laboratius ampliant els entorns de comunicació per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals.

C. social i ciutadana
Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar les dels altres.

RÚBRICA D'AVALUACIÓ

 • RÚBRICA TREBALL INDIVIDUAL I EN EQUIP

Aquesta rúbrica serà realitzada per cadascun dels grups i també apart pel professor, la nota serà la mitjana de les dues


Nivell 1
Insuficient

Nivell 2
Suficient

Nivell 3
Notable

Nivell 4
Excel·lent

1
Participa en la recerca i recollida de informació
No participa en la recerca de la informació relacionada amb el treball.
Participa poc. Recull mínima informació relacionada amb el treball
Participa. Recull suficient informació relacionada amb el treball.
Participa molt. Recull molta informació relacionada amb el treball
2
Sap escoltar i dialogar
Parla sempre i mai escolta.
Sempre vol tenir raó. No accepta les altres opcions

Generalment parla. No escolta gaire. Participa poc en els diàlegs. Es decanta per les seves opcions o les dels amics.
Generalment escolta. Però sovint parla.
Considera normalment totes les possibilitats. No s'acaba d'involucrar en la pressa de decisions

Escolta i parla de manera adequada.
Valora les diferents opcions i i ajuda sempre al grup a prendre la millor decisió

1,2
Assumeix responsabilitats individuals dins el grup.
No participa a la repartició de responsabilitats i planificació
Participa en la distribució de responsabilitats però li costa planificar-se
Participa en la Distribució de responsabilitats i en la planificació de les tasques
Participa en la Distribució de responsabilitats i en la planificació de les tasques
Dóna i rep ajuda. Té una actitud sempre positiva

1,2
Coopera en l'elaboració del treball
No fa mai les seves feines.
Molt poques vegades fa la seva feina. Sempre se li ha de recordar.
Normalment fa la feina. Poques vegades se li ha de recordar.
Sempre fa la feina. Mai se li ha de recordar. Assumeix altres feines

 • RÚBRICA DOCUMENTACIÓ + PROJECTENivell 1
Insuficient

Nivell 2
Suficient

Nivell 3
Notable

Nivell 4
Excel·lent

1
Segueix l'esquema proposat
No es segueix l'esquema proposat. Es realitza el treball de forma aleatòria.
Es segueix poc l'esquema proposat. No se segueix cap ordre.
Es segueix bastant l'esquema proposat. Es realitza el treball de forma bastant ordenada
Es segueix correctament l'esquema proposat. Es realitza el treball de forma ordenada.
1,4, 5
Utilització dels recursos: selecció de la informació
No es capaç de cercar informació que conteste a les preguntes encomanades , es perd en la xarxa, té dificultats per a seleccionar la més significativa
Li costa trobar informació i es perd; però amb ajuda és capaç de seleccionar la més significativa
Treu bon rendiment d'Internet i és capaç de seleccionar i extreure la més significativa
Treu màxim rendiment a Internet. Troba noves fonts d'informació i és capaç de seleccionar la més significativa. Cita les fonts.
1,3,4
Contingut de la documentació tècnica
Presentació del treball escrit a mà.
Hi ha errors en el maneig de vistes, perspectives, escales, acotació i normalització.

Utilització insuficient del processador de textos, full de càlcul i editor de dibuix gràfic.
Utilització correcte del processador de textos,full de càlcul i editor de dibuix gràfic. Sense inclusió de material gràfic.
Molt bona utilització del processador de textos, full de càlcul i editor de dibuix gràfic Amb inclusió de material gràfic. Maneig correcte de vistes, perspectives, escales, acotació i normalització.
1,2
Construcció de la maqueta
No construeixen la maqueta.
Construeixen la maqueta, però ha de re-dissenyar-la
Construeixen la maqueta, seguint fidelment tota la documentació de disseny
Construeixen la maqueta, seguint fidelment tota la documentació de disseny i utilitzen materials reciclats.
5
Han emprat internet (la wiki) com a recurs per comunicar-se amb els seus companys
No ha participat a la wiki.
Ha fet una o dues aportacions en tot el procés.
Ha fet una aportació cada dues setmanes.
Ha participat a la wiki fent almenys una aportació per setmana de qualitat.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ


Documentació Tècnica del projecte 50%
Construcció de la maqueta 50%


APLICACIÓ DIDÀCTICA (Temporalització / Activitats)

SESSIÓ
ACTIVITATS
LLOC
Organització
1,2
Presentació de la tasca i formació dels grups. Contestació de les qüestions i recerca d'informació.
Sala informàtica
A casa
Grups base.
2
Recerca d'informació + Realització de croquis i començament dels plànols
Sala informàtica
A casa
Individual. Especialistes dins els grups.
3
Planols + Planificació
Sala informàtica
A casa
Individual. Especialistes dins els grups.
4
Presentació de les documentacions i començament de les construccions
Aula de Tecnologia
Grup classe + Grup base
6
Construcció de les maquetes
Aula de Tecnologia
Grups base
7
Construcció de les maquetes
Aula de Tecnologia
Grups base
8
Construcció de les maquetes
Aula de Tecnologia
Grups base
9
Presentació de les construccions + elecció consensuada de la millor solució possible.
Aula de Tecnologia
Grup classe
Cadascun dels grups ho han de fer tot, això si en cada grup faran tasques comunes, com respondre entre tots les preguntes i cercar informació per veure per on tirar, realitzar croquis, etc...però una vegada ja fet aquest primeres passes, és reparteixen les tasques (diferents punts de la memòria per desenvolupar-les més extensament a casa). Sempre s'han de coordinar per sumar totes les peces que formen el projecte complet. La construcció es realitza al taller entre tot el grup.