ÀREA DE MATEMÀTIQUES

Joan Verger i Francesc Castellà

ecologiablog_walle_652.jpg

20070711172156-excel.jpg


1. TASCA


Entre d’altres coses, l’Hospital d’Inca ens ha demanat que fem un estudi estadístic dels seus pacients. D’aquesta manera es podran obtenir una sèrie de perfils a partir dels quals es planificaran algunes actuacions per a millorar l’atenció que es brinda als malalts.
Per altra banda, també haurem de calcular el cost que suposarà per a l’hospital aquest nou programa de dietes que han planificat els mateixos alumnes a l’àrea de Biologia. Hem de recordar que l’hospital té un pressupost molt definit i s’ha d’ajustar a ell. Si el nostre pla d’actuació no respon als criteris presupostaris de l’hospital, no serà acceptat.

Treballarem principalmente en 5 grups base formats per 4 especialistes cada un. Per tant, hi haurà 4 grups d’especialistes formats per 5 alumnes de diferents grups base.


Grup 1

external image estadistica2.jpg
Fer l'estudi estadístic dels pacients

Grup 2

external image cardiopatias_01.jpg
Calcular els costos de la dieta per als malalts de cardiopaties i diabètics.

Grup 3

external image 030909-8.jpg
Calcular els costos de la dieta per a hipertensos i hipotensos.

Grup 4

external image obesidad_evolution.jpg
Calcular els costos de la dieta per a obesos i anorèxics.Per a les dues tasques farem ús com a eina principal del programa Excel per als càlculs i gràfics. El grup-classe disposarà de 12 hores lectives per a finalitzar les tasques.

En acabar, s’entregarà un informe escrit (en forma de dossier) i es presentarà a l’Hospital d’Inca juntament amb la presentació PowerPoint.
2. OBJECTIUS GENERALS


1. Millorar la capacitat de pensament reflexiu i incorporar al llenguatge i a les maneres d’argumentació les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant en els processos matemàtics o científics com en els diferents àmbits de l’activitat humana, a fi de comunicar-se de manera clara, concisa i precisa.
2. Aplicar amb facilitat i adequadament les eines matemàtiques adquirides a situacions de la vida diària.
3. Reconèixer i plantejar situacions susceptibles de ser formulades en termes matemàtics, elaborar i utilitzar diferents estratègies per abordar-les i analitzar-ne els resultats utilitzant els recursos més apropiats.
4. Detectar els aspectes de la realitat que siguin quantificables i que permetin interpretar-la millor. Utilitzar tècniques de recollida d’informació i procediments de mesura i realitzar l’anàlisi de les dades mitjançant l’ús de diferents classes de nombres i la selecció dels càlculs apropiats a cada situació.
5. Identificar els elements matemàtics (dades estadístiques, geomètriques, gràfics, càlculs, etc.) presents en els mitjans de comunicació, Internet, publicitat o altres fonts d’informació, en especial de les Illes Balears; analitzar críticament les funcions que exerceixen aquests elements matemàtics i valorar la seva aportació per a una millor comprensió dels missatges.
6. Utilitzar de forma adequada els diferents mitjans tecnològics (calculadores, ordinadors, etc.) tant per realitzar càlculs com per cercar, tractar i representar informacions d’índole diversa i també com a ajuda per a l’aprenentatge.
7. Actuar davant els problemes que es plantegen en la vida quotidiana d’acord amb les maneres pròpies de l’activitat matemàtica, com ara l’exploració sistemàtica d’alternatives, la precisió en el llenguatge, la flexibilitat per modificar el punt de vista o la perseverança en la recerca de solucions.
8. Elaborar estratègies personals per a l’anàlisi de situacions concretes i la identificació i resolució de problemes, utilitzant diferents recursos i instruments i valorant la conveniència de les estratègies utilitzades en funció de l’anàlisi dels resultats i del seu caràcter exacte o aproximat.
9. Manifestar una actitud positiva davant la resolució de problemes i mostrar confiança en la pròpia capacitat per enfrontar-s’hi amb èxit; adquirir un nivell d’autoestima adequat, que permeti gaudir dels aspectes creatius, manipulatius, estètics i utilitaris de les matemàtiques.
10. Integrar els coneixements matemàtics al conjunt de sabers que es van adquirint des de les diferents matèries, de manera que puguin emprar-se de forma creativa, analítica i crítica.
11. Valorar les matemàtiques com a part integrant de la nostra cultura, tant des d’un punt de vista històric com des de la perspectiva del seu paper en la societat actual; aplicar les competències matemàtiques adquirides per analitzar i valorar fenòmens socials, en especial de les Illes Balears, com la diversitat cultural, el respecte al medi ambient, la salut, el consum, la igualtat entre els sexes o la convivència pacífica.
3. CONTINGUTS


- Necessitat, conveniència i representativitat d’una mostra.
- Mètodes de selecció aleatòria i aplicacions en situacions reals.
- Estadística descriptiva unidimensional. Atributs i variables discretes i contínues.
- Interpretació de taules de freqüències i gràfics estadístics.
- Agrupació de dades en intervals. Histogrames i polígons de freqüències.
- Construcció del gràfic adequat a la naturalesa de les dades i a l’objectiu desitjat.
- Significat, càlcul i aplicacions dels paràmetres de centralització (mitjana aritmètica, moda, mediana i quartils) i dispersió (rang i desviació típica).
- Interpretació conjunta de la mitjana aritmètica i la desviació típica.
- Utilització de les mesures de centralització i dispersió per realitzar comparacions i valoracions.
- Anàlisi i crítica de la informació d’índole estadístic i de la seva presentació.
- Utilització de la calculadora i el full de càlcul per organitzar les dades i realitzar càlculs.
- Reconeixement i valoració de les matemàtiques per interpretar, descriure i predir situacions incertes.


3. 1. BLOCS DE CONTINGUTS RELACIONATS

MATEMÀTIQUES
  • BLOC I : CONTINGUTS COMUNS
  • BLOC II: NOMBRES REALS I OPERACIONS AMB NOMBRES REALS
  • BLOC V: FUNCIONS I GRÀFICS
  • BLOC VI: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
4. CRITERIS D'AVALUACIÓ I CB
CB
Dimensions
Continguts
Criteris Avaluació
Bloc
1
CB2 C. matemàtica
- Pensar, raonar i argumentar.
- Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana i del món laboral.


1. Planificar i utilitzar estratègies i tècniques de resolució de problemes i comprovar l’ajust de la solució a la situació plantejada, valorant la utilitat i simplicitat del llenguatge matemàtic per a això.
Bloc 1

CB 7 C. per aprendre a aprendre + CB8 Autonomia i iniciativa personal
Organitzar i planificar els aprenentatges i la pròpia feina.
- Planificar les passes a seguir en la resolució de problemes i en el treball per projectes. (CB7)
- Presentar els treballs amb cura i ordre. (CB7)
- Emprar tècniques i hàbits de treball individual. (CB7)
- Planificar i organitzar les activitats i el temps de forma efectiva.(CB7)
- Plantejar-se fites assolibles a curt, mitjà i llarg termini, i acomplir-les (CB7)
- Conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure conclusions i valorar les possibilitats de millora..
(CB 8)


- Fer el recompte de dades
- Prendre la decisió de validar les aportacions.

Bloc 1
2
CB2 C. matemàtica
Plantejar i resoldre problemes de la vida quotidiana i del món laboral.
- Utilitzar els procediments matemàtics bàsics i les eines i els instruments de suport.

Nombres racionals
2. Utilitzar els nombres racionals, les seves operacions i propietats, per recollir, transformar i intercanviar informació i resoldre problemes relacionats amb la vida diària.
Bloc I i II

CB4 Tractament informació i competència digital
- Disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació.
3
CB2 matemàtica
Utilitzar el llenguatge tècnic, formal i simbòlic i els diferents sistemes de representació.
Llenguatge algebraic
3.Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions que contenen elements matemàtics, dades i expressions matemàtiques.
Seleccionar tècniques adequades per representar i interpretar la realitat segons les situacions i els objectius.
Bloc I i II
4
CB2 C. matemàtica
- Utilitzar els procediments matemàtics bàsics i les eines i els instruments de suport.
Variables estadístiques
Taules de freqüències

Gràfics

4. Utilitzar models lineals per estudiar diferents situacions reals expressades mitjançant un enunciat, una taula, una gràfica o una expressió algebraica.

-Utilitzar el full de càlcul Excel per realitzar els gràfics dels estudis realitzats.

-Presentar resultats amb un Powerpoint

Bloc V i VI

CB4 Tractament informació i competència digital
- Conèixer i aplicar les eines
TIC.


Manejar programes de fulls de càlcul

Organitzar la informació,relacionar-la,
analitzar-la, sintetizar-la,i fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat

Precisió i rigor en la codificació i interpretació
d'informació a través dels gràfics.

Bloc V i VI
5
CB2 C. matemàtica
- Descodificar, codificar, traduir, interpretar, distingir i comunicar diverses formes de representació d’objectes i situacions matemàtiques.
- Seleccionar tècniques adequades per representar i interpretar la realitat segons les situacions i els objectius.
- Comprendre les interrelacions existents entre les diverses representacions.


Paràmetres estadístics:
moda,mitjana, freqüència
relativa i absoluta.

Taules de doble entrada.
Mesures de posició i dispersió.

5. Elaborar i interpretar informacions estadístiques tenint en compte l’adequació de les taules i gràfiques utilitzades, i analitzar si els paràmetres són més o menys significatius.
-Identificar les variables quantitatives d'una situació-problema:
ingredients de cada dieta, pes de cada ingredient, cost de cada ingredient.
-Valors de la variable/es (dietes, costos totals) i de les freqüències.
-Fer el recompte de dades.
-Elaborar taules de costos de doble entrada ingredients/ dietes.
-Calcular la moda (els ingredients més comuns, per exemple)
-Calcular la mitjana aritmètica, del cost de les dietes.

Bloc V i VI
6
CB4 Tractament informació i competència digital
- Dominar els llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i de transferència, aplicant-los a diferents situacions i contextos.
Precisió i rigor en la codificació i interpretació
d'informació a través dels gràfics.

- Cercar, seleccionar, recopilar, processar i comunicar informació.
- Analitzar de manera crítica la informació
obtinguda.
- Elaborar les dietes.


7
CB1 C. lingüística
- Adaptar la comunicació al context social i cultural: produir textos adaptats a cada situació de comunicació, en diferernts registres i intencions.
Precisió i rigor en la codificació i interpretació d'informació
- Redactar les conclusions de l'estudi realitzat al dossier i al powerpoint.
- Elaborar textos escrits seguint les passes pròpies de la producció: planificació, elaboració d'esborranys, revisió i correcció de l'escrit.

Bloc I
8
CB5 C. social i ciutadana
- Reflexionar críticament sobre els conceptes de democràcia, llibertat, igualtat, solidaritat, corresponsabilitat, participació i ciutadania.
Sensibilitat,interès i actitud crítica davant la informació

Bloc I i VI
9
CB5 C. social i ciutadana+ CB 7 C. per aprendre a aprendre+ CB 8 C Autonomia i Iniciativa personal

- Realitzar raonaments crítics sobre situacions reals i dialogar per millorar col·lectivament la comprensió de la realitat.(CB 5)
- Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar les dels altres. (CB 5)
- Resoldre els conflictes amb actitud constructiva. (CB5)

- Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords en un treball en grup
- Saber expressar idees propies i escoltar les dels altres
(CB7)
- Emprar tècniques i hàbits de treball cooperatiu (CB 7)
.- Aprendre dels altres i amb els altres. (CB7)
- Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible. (CB8)

- - Comunicar als altres les pròpies idees i decisions així com valorar les idees dels altres.(CB8)


- Realitzar el treball en equip
-Consensuar, respectant les aportacions dels altres .
- Consensuar decisions, compartir les aportacions


10
CB 7 C. per aprendre a aprendre+ CB8 Autonomia i iniciativa personal
- Ser capaç d’autoavaluar-se i d’autoregular-se. (CB7)
- Tenir voluntat per superar els obstacles i per afrontar nous reptes d’aprenentatge. (CB7)
- Tenir confiança en si mateix i perspectives d’èxit. (CB7)
- Iniciar-se en el coneixement de les pròpies possibilitats, dificultats i mancances, del que es pot fer sol o amb ajuda.
(CB7)
- Aprendre dels errors.(CB8)
11
CB1. CCL.
Competència comunicativa oral
- Estructurar el coneixement i donar coherència i cohesió al discurs oral
- Implicarse activament en una conversació i adoptar actitud dialogant


-Parlar en públic amb seguretat i confiança.


5. AVALUACIÓ

Font: rúbriques del Col. Montserrat.

A continuació tens els criteris que seguirem per valorar la feina que hem fet.
En el primer i segon quadre el professor o professora avalúa tant les activitats individuals com la feina que heu fet en grup.
La puntuació màxima és de 55 punts.
33 (60%) de l'avaluació del projecte i 22 de l'examen escrit (40%).

Les notes es posaran d’acord a l’escala:

inferior a 27
27 a 31
32 a 37
38 a 42
43 a 47
48 a 52
53 a 55
insuficient
suficient 5
bé 6
notable 7
notable 8
excel·lent 9
excel·lent 10

5.1. RÚBRICA TREBALL INDIVIDUAL-AUTOAVALUACIÓ


Supervisant el/la professor/a la correcció de l'autoavaluació i el treball cooperatiu d'un o dos grups (aleatòriament) cada sessió, a no ser que siguen dos professors dins l'aula que s'els repartirien.

treball individual
0
1
2
3
nota
1+10
És responsable en la realització de les activitats individuals.
S'ha mostrat motivat per aprendre, autoavaluar-se i superar els errors
No he realitzat les tasques individuals ni l'autoavaluació o les ha realitzat fora del termini assignat
He realitzat les tasques proposades i l´autoavaluació encara que algunes a deshora
He realitzat totes les tasques proposades i l'autoavaluació les he lliurades en el temps indicat
He realitzat totes les tasques proposades i l'autoavaluació, en el temps indicat i he ajudat als companys amb dificultats a realitzar-les


5.2.RÚBRICA TREBALL EN GRUP


treball en grup
0
1
2
3
nota
9
Ha contribuit a crear un clima cooperatiu dins el grup.
No hi ha hagut cooperació en el grup, han treballat de forma individual.
No hi ha hagut massa cooperació entre els membres del grup, alguns membres s’han despenjat i han treballat de forma individual.
Ha treballat de manera cooperativa però la participació ha estat desigual, alguns han participat més que altres.
Hi ha hagut molt bona cooperació, tots han participat per igual en el treball compartint les idees i s'han ajudat uns als altres a resoldre els problemes.

1
Ha ajudat a planificar i organitzar la feina
No ha ajudat a planificar la feina ni a organitzar o distribuir les tasques.
Ha planificat poc la feina i no ha organitzat i distribuït les tasques de manera equitativa.
Ha planificat la feina i ha organitzat i distribuït les tasques de manera equitativa.
Ha planificat la feina i ha organitzat i distribuït les tasques de manera equitativa i flexible i ha resolt els imprevistos que han sorgit per arribar a l’objectiu previst.

9
Ha fet les tasques que el grup li ha encarregat i ademés ha ajudat a altres.
No ha participat en el grup, no ha fet les tasques que li han assignat.
Només ha fet les tasques que li han assignat.
Ha participat activament en el grup, ha aportat idees i ha escoltat les esmenes que li han fet per millorar la part de la feina que li ha tocat fer.
Ha participat activament en el grup organitzant la feina a fer, aportant idees i defensant-les, i acceptant les crítiques i aportacions dels altres ha reelaborat la feina que li ha tocat fer.5.3. RÚBRICA DE L'INFORME-DOSSIER I LA PRESENTACIÓ PPT
0
1
2
3
nota
6
Ha sabut seleccionar la informació rellevant per fer un resum (A1 i A4, A5)
No selecciona la informació més significativa.
Selecció d’informació incompleta
Selecció d’informació correcta.
Selecciona la informació més significativa i l’ordena de forma adequada.

6
Ha sabut interpretar la informació (A2, A3 ,A4 i A5)
Informació recollida insuficient i/o no rellevant. No cerca informació de les fonts més fiables.
No coneix les operacions bàsiques per cercar informació.
Informació recollida suficient però a vegades no pertinent o rellevant. Les fonts d’informació no són del tot fiables.
Ús de l’ordinador deficient.
Informació recollida suficient i rellevant. Les fonts d’informació que utilitza són fiables.
Coneix les operacions bàsiques de recerca d’informació a través de l’ordinador.
Informació suficient, superior a la demanada estrictament, i molt rellevant. Les fonts d’informació són molt fiables.
Maneja l’ordinador molt bé.

2,3,5
Ha sabut interpretar i comparar dades i gràfiques i fer càlculs manejant correctament el llenguatge matemàtic (A2, A3,A4, A5)
Interpretació només d’algunes dades i gràfiques. Absència de comparacions
Els càlculs mal fets.
Interpretació
només d’algunes dades i gràfiques. La majoria de comparacions incorrectes.
Els càlculs incorrectes
Interpretació suficient de totes les dades i gràfiques. La comparació és correcta.
Càlculs correctes.
Deixar algun paràmetre estadístics o dels gràfics dels demanats per calcular.
Interpretació completa i correcta de totes les dades i gràfiques. Totes les comparacions correctes.
Càlculs correctes
Sap trobar la mitjana quan calgui (preus diversos, costos de les dietes), moda (ingredient més comú). Desviació mitjana dels costos de les dietes, segons els tipus i subtipus.
Sap fer les taules de doble entrada. I els gràfics de freqüències dels ingredients (en alguna de les modalitats barres o sectors)

X 2
4
Ha sabut dissenyar el full de càlcul Excel i fer la presentació en un Powerpoint (A4, A5)
El disseny i la realització són deficients. La informació que s’exposa està desorganitzada. No s’exposen tots els resultat
El disseny i la realització són incomplets.
La informació que s’exposa és incompleta i/o desorganitzada.
S’utilitzen suports (PowerPoint) de forma no del tot adequada.

El disseny i la realització són correctes. Llevat d'algun error no important.
Es tracten de forma suficient tots els aspectes i la informació està ben organitzada.
S’exposa un resum suficientment clar.
S’utilitza suport (presentació PowerPoint..) adequat i ben preparat.

El disseny i la realització són molt bons.
Càlculs complets i sense errors.
Es tracten tots els aspectes i la informació està molt ben organitzada.
S’exposa un resum clar.
S’utilitza
suport (presentació PowerPoint..) adequat i molt ben preparats.


7, 8
Ha sabut redactar amb correcció les conclusions del dossier i el power point i hi ha aportat una reflexió personal crítica sobre les relacions entre la salut i l'entorn social.
--Ha col·laborat poc en la redacció final, i no comprén la importància de cap de les conclusions.

- Pren les seves decisions en funció del que li diuen els altres o per por al càstig.
-Ha col·laborat poc en la redacció final, i no compren la importància de algunes de les conclusions.

- Te capacitat d´escollir i veu els riscos però no l´exerceix.
-Ha col·laborat poc en la redacció final, i no té clares les conclusions.

-Decideix com cuidar-se a partir de criteris científics i de la reflexió.

- Té capacitat per escollir sense deixar-se influir pels companys
- Ha col·laborat en la redacció final, amb conclusions clares, sobre les dietes del seu grup.

- Decideix com cuidar-se a partir de criteris científics i de la reflexió. Té en compte els altres (família, amics) i el que podria passar si prengués una decisió equivocada.

- Sap escollir sense deixar-se influir i pensant en el bé comú i la seva salut.

11
Ha fet una exposició oral del dossier i la presentació powerpoint clara i estructurada (A5)

Ha sabut parlar en públic amb seguretat i confiança.
-No s'ho ha preparat.
- Ha tengut una expressió pobra
-S'expressa de forma desordenada i fragmentada.
- Té dificultat tant per escoltar com per expressar-se
-No ho ha comprés tot, però si s'ho ha llegit.
- S'ha expressat amb un vocabulari adeqüat.
-S'expressa de forma ordenada i coherent en situacions conegudes.
-Escolta i s'expressa en situacions determinades.
-S'ha deixat pocs continguts importants.
- S'ha expresat en ocasions amb fluidesa, claretat amb lèxic variat
- Compren la majoria dels missatges encara que siguen complexos
- Bona exposició dels continguts, i ha resumit les conclusions.

- S'ha expressat amb fluidesa, claretat i coherència i usa un lèxic ric i variat
- Comprén i interpreta tot tipus de missatges per complexos que siguen

5.4 NOTA EXAMEN ESCRIT


5.5 RESULTATS D'AVALUACIÓ

Treball Individual:
Treball en grup:
Nota dossier i presentació:
Nota examen escrit:
TOTAL AVALUACIÓ:
(sobre 55 punts)
(sobre 10 veure escala de dalt)

5.6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota final es calcularà a partir dels següents criteris:
- 40%. Examen escrit. (22 punts)
- 60%. Treball individual i en grup + Qualificació del/la professor/a dels continguts i de l'exposició oral
del dossier i de la presentació powerpoint. (33 punts)

6. ACTIVITATS


Exemple UD sobre els aliments per 2n cicle d'ESO, on hi trobareu materials de moltes de les activitats de MATEMÀTIQUES que voleu fer.
Per què ens donen energia els aliments. Grup ICE-UAB.
VISTA EN POWER POINT

Sessions
Núm activ
Activitats
Organització
Recursos
Sessió 1.
Act. 1
Presentació de la tasca, formació de grups i planificació de la investigació
Individual
Grup-aula
Grups petits

Paper, llapis, internet, altres
Sessió 2 i 3
Act. 2
Recerca d'informació
Grups especialistes
Internet, paper i llapis.
Sessió 4, 5, 6 i 7
Act. 3 i Act.4
Comencen les activitats 3 i 4. Se suposen acabades les activitats 1 i 2.
Grups,dividits per fer act. 3 i 4
Paper i llapis Ordinadors
Sessió 8, 9
Act 4. i
Act 5

Preparació del dossier mural de cada grup, amb els materials adients. I comencen a preparar l'activitat 5.
Grups Base
Paper i llapis, cartolines, material
papereria

Sessió 10
Act. 5
Acaben preparació de la presentació powerpoint.
Grups Base
Paper i llapis
Ordinadors

Sessió 11 i 12
Act. 5
Cada grup BASE presenta el seu dossier mural a la resta de la classe, i exposen la presentació powerpoint cada membre de cada grup segons s'han repartit.
Individual, Grups Base, Grup-Aula
Ordinadors, pantalla, o pissarra digital.


ACTIVITAT 3 (A3):
  • Us reunireu els grups tal com es formareu a Biologia, la meitat dels alumnes de cada grup posareu a les taules corresponents a cada tipus de malatia i subtipus de dieta les dades reals obteses i calculareu els costos totals de cada dieta i en traureu la mitjana setmanal del cost diari per pacient (si la dieta per al tipus de malatia i subtipus (infant,dona,home) és per una setmana). També, al coneixer el pes dels ingredients en cada dieta, i el nombre de pacients que per terme mig ocupen les especialitats estudiades, podrieu fer la comanda setmanal de provisions alimentàries per a cobrir les dietes setmanals del grup d'estudi. Suposant que totes les setmanes es repetira la dieta en cada grup. Per fer aquesta comanda setmanal (de manera aproximada), caldria féreu una dieta mitjana-setmanal, composta per tots els ingredients (de les 3 dietes del grup) als que calculareu el seu pes mitjà-setmanal (sumant els pesos de l'ingredient en totes les 3 dietes del grup en una setmana dividint per 3), i multiplicareu aquest pes pel nombre de pacients que per terme mig hi ha al grup (no cal diferenciar, per si es coneix el nombre d'infants,dones adultes i homes adults ). Obtindrieu una taula amb tots els ingredients i els pesos corresponents que cal comprar per setmana.

  • L'altra meitat faran l'activitat 4.

ACTIVITAT 4 (A4):
Aquesta meitat d'alumnes de cada grup farà les plantilles amb el programa Excel o el Calc (OpenOffice), on es reproduiran les taules i els càlculs fets abans, comprovant que donen els mateixos resultats. Es poden elaborar diagrames ( de barres) dels costos mitjans setmanals de la dieta per a cada malatia per edat i sexe, per acompanyar els resultats a la presentació. I de la comanda setmanal de provisions alimentàries si s'ha fet.
Com fer taules de doble entrada amb open office.
Amb els gràfics, taules i resultats obtesos amb l'Excel cada grup us repartireu la tasca de preparar el dossier, exposant en fulls impressos sobre una cartolina com a mural els resultats.

ACTIVITAT 5 (A5). Presentació Power point.
Amb l'ajuda dels gràfics, taules i resultats obtenguts amb l'Excel cada grup us repartireu la tasca de preparar la presentació en Powerpoint o l'equivalent a l'Openoffice, on afegireu les conclusions, cal recordar que l'Hospital té un pressupost, i els costos finals s'han d'ajustar (o si no ho fan en quant es diferencien). Així com també heu de decidir, quina part comenta cada membre en l'exposició oral.