Tasca

Com ja sabeu, a l’Hospital d’Inca s’han perdut totes les dietes alimentàries per a cada tipus de malalts. És per això que ens han demanat ajut per tal de planificar les dietes a les necessitats de cada tipus de malalt.
A nosaltres, el grup de música, ens han demanat una cosa especial, que ajudem als nadons, i a les seves mares a través de la música. Concretament, hem de cercar i seleccionar la música més adient perquè el personal de la planta els hi puguin posar als més petitons.Qüestions que ens poden ajudar a la reflexió:

  • Realment els pot ajudar la música en alguna cosa? Quins efectes pot tenir sobre ells?
  • És cert això que afirmen certs estudis de que la música pot calmar als neonats i millorar els seus hàbits d’alimentació?
  • Quin tipus de música se’ls hi pot seleccionar? Què és l’efecte Mozart?
  • Quines característiques tendrà aquesta música?
  • Quina és la millor manera de fer-lis arribar la música que haurem seleccionat?

Reflexionarem sobre les qüestions anteriors, després es posarà en comú en el grup-classe, i es farà una pluja d’idees de quina ha de ser la nostra tasca concreta.
Desprès, farem grups de quatre alumnes, cada un d’aquests grups hauran de realitzar:
- Recerca de música enregistrada a la xarxa i recopilar 12 peces musicals en format mp3.
- Dossier amb les característiques de cada una de les peces: compositor, estil, característiques de la melodia, harmonia, ritme i textura.
- Exposició oral del dossier.
- Individualment, cada membre del grup, triarà un fragment de les peces musicals recopilades i la modificarà al seu gust amb un editor d’àudio.


Objectius

1. Utilitzar els recursos tecnològics per expressar idees i sentiments, enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i respectar altres formes d’expressió.
2. Desenvolupar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibilitin la creació musical, tant individual.
3. Escoltar una varietat àmplia d’obres, de diferents estils, gèneres, tendències i cultures musicals, apreciar-ne el valor com a font de coneixement, enriquiment intercultural i plaer personal i que provoqui l’interès per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies.

4. Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, apreciar-ne les intencions i funcions i aplicar-hi la terminologia apropiada per descriure-les i valorar-les críticament.
5. Utilitzar de manera autònoma diverses fonts d'informació-mitjans audiovisuals, Internet, texts, partitures i altres recursos gràfics- per al coneixement i gaudi de la música.
6. Conèixer i utilitzar diferents tecnologies de la informació i la comunicació com a recursos per a la producció musical, valorant-ne la contribució a les diferents activitats musicals i a l’aprenentatge autònom de la música.
7. Participar en l’organització i la realització d’activitats musicals, desenvolupades en diferents contextos, amb respecte i bona disposició per superar estereotips i prejudicis, prenent consciència, com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les aportacions de les altres persones.
8. Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació.
9. Elaborar judicis i criteris personals, mitjançant una anàlisi crítica dels diferents usos socials de la música, sigui quin sigui l’origen, aplicant-los amb autonomia i iniciativa a situacions quotidianes i valorant la contribució que la música pot fer a la vida personal i a la de la comunitat.Continguts

BLOC 1. Audició i referents musicals.
- La música com a element amb presència constant en la vida de les persones: laudició de música a la vida quotidiana, als espectacles i als mitjans audiovisuals.
- Audició, reconeixement, anàlisi i comparació de músiques de diferents gèneres, estils i èpoques.
- Utilització de diverses fonts dinformació per obtenir referències sobre músiques de diferents èpoques i cultures, incloses les actuals, i sobre loferta de concerts i daltres manifestacions musicals en viu i divulgades a través dels mitjans de comunicació.
- La crítica com a mitjà dinformació i valoració del fet musical. Anàlisi de crítiques musicals i ús dun vocabulari apropiat per a lelaboració de crítiques orals i escrites sobre la música escoltada.
- Interès, respecte i curiositat per la diversitat de propostes musicals, així com pels gustos musicals daltres persones.
- Rigor en la utilització dun vocabulari adequat per descriure la música.

Bloc 2. La pràctica musical

- Utilització de diferents tècniques, recursos i procediments compositius en la improvisació, lelaboració darranjaments i la creació de peces musicals.
- Perseverança en la pràctica dhabilitats tècniques que permetin millorar la interpretació individual i en grup i la creació musical.

Bloc 3. Música i tecnologies

- El paper de les tecnologies en la música. Transformació de valors, hàbits, consum i gust musical com a conseqüència dels avenços tecnològics de les últimes dècades.
- Utilització de dispositius electrònics, recursos dInternet i programari musical de diferents característiques per a lentrenament auditiu, lescolta, la interpretació i la creació musical.
- Aplicació de diferents tècniques denregistrament, analògic i digital, per enregistrar i reproduir les creacions pròpies, les interpretacions realitzades en el context de laula i altres missatges musicals.
- Valoració crítica de la utilització dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació com a recursos per a la creació, la interpretació, lenregistrament i la difusió de produccions sonores i audiovisuals.


Criteris d´avaluació i CBCRITERIS D’AVALUACIÓ
COMPETÈNCIA
BÀSICA

DIMENSIONS
1.
Explicar algunes de les funcions que compleix la música en la vida de les persones i a la societat. Cercar i respondre a les qüestions relacionades amb la tasca.
C. en comunicació lingüística
- Cercar, recopilar, seleccionar i processar informació.
- Analitzar de manera crítica la informació obtinguda.

2.
Exposar críticament l'opinió personal respecte a diferents músiques i argumentar-la en relació a la informació obtinguda en diferents fonts: llibres, publicitat, programes de concerts, crítiques, etc
.

Tractament de la informació i
competència digital

- Generar produccions responsables i creatives.
- Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat.

C. cultural i artística
- Conèixer la importància representativa, expressiva i comunicativa que els factors estètics tenen en la vida quotidiana de les persones i de les societats.
3.
Analitzar diferents peces musicals amb el suport de l'audició i l’ús de documents impresos (partitures, comentaris o musicogrames) i descriure'n les principals característiques formals i estilístiques, situant-les en el seu context cultural.


C. cultural i artística
- Tenir un coneixement bàsic de les principals tècniques,
recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics per interpretar les manifestacions artístiques.

- Tenir un coneixement bàsic de les obres i les manifestacions més destacades del patrimoni cultural.

C. en comunicació lingüística
- Utilitzar un vocabulari prou ampli per expressar-se oralment i per escrit amb propietat i precisió.
C. social i ciutadana
- Comprendre l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució i al progrés de la humanitat .
4.
Elaborar un arranjament per a una peça musical a partir de la transformació de diferents paràmetres (timbre, nombre de veus, forma, etc) en un fitxer MIDI, utilitzant un seqüenciador o un editor de partitures.
Tractament de la informació i
competència digital

- Generar produccions responsables i creatives.
C. per aprendre a aprendre
- Tenir confiança en si mateix i perspectives d’èxit.
- Identificar i manejar la diversitat de respostes possibles davant una mateixa situació o problema.5.
Utilitzar Internet per a l’accés, coneixement i gaudi d’obres musicals.


Tractament de la
informació i competència digital

- Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre.
- Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts.

6.
Participar en projectes col·lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de treball en equip.
Autonomia i iniciativa personal
- Conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure conclusions i valorar les possibilitats de millora.
- Comunicar als altres les pròpies idees i decisions així com valorar les idees dels altres.
- Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible.

C. per aprendre a aprendre

- Utilitzar diverses habilitats per obtenir informació i transformar-la en coneixement propi.
- Aprendre dels altres i amb els altres.

C. social i ciutadana
- Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar les dels altres.Avaluació

Rúbrica de grup i individualCA+CB

Nivell 1 suspès
Nivell 2 aprovat
Nivell 3 Notable
Nivell 4 Excel·lent
1,5,6
Participa en la recerca i recollida de la informació
No participa en la recerca de la informació relacionada amb el treball.
Participa poc. Recull mínima informació relacionada amb el treball.
Participa. Recull força informació relacionada
amb el treball.

Participa molt. Recull molta informació relacionada amb el treball.
6
Assumeix responsabilitats
No accepta cap responsabilitat en la realització del treball.
Accepta poques responsabilitats en la realització del treball.
Accepta responsabilitat
en la realització del treball.

Accepta completament les responsabilitats en la realització del treball.
6
Sap escoltar i dialogar
Parla sempre i mai escolta. No participa en els diàlegs.
Generalment parla. No escolta gaire. Participa poc en els diàlegs.
Generalment escolta. Però sovint parla. Participa en
els diàlegs.

Escolta i parla de manera adequada. Participa de forma correcta en els diàlegs.
6
Coopera en l'elaboració del treball
No fa mai les seves feines.
Molt poques vegades fa la seva feina. Sempre se li ha de recordar.
Normalment fa la feina. Poques vegades se li ha
de recordar.

Sempre fa la feina. Mai se li ha de recordar. Assumeix altres feines.
6
Pren decisions de forma responsable.
Sempre vol tenir raó. No accepta les altres opcions.
Acostuma a no escoltar totes les diferents possibilitats. Es decanta per les seves opcions o les dels amics.
Considera normalment totes les possibilitats. No s'acaba d'involucrar en la pressa de
decisions.

Valora les diferents opcions i ajuda sempre al grup a prendre la millor decisió.

Rúbrica del dossier-recull d´obres mp3 i arranjament àudio


CA+CB

Nivell 1 Suspès
Nivell 2 Aprovat
Nivell 3
Notable
Nivell 4 Excel·lent
2,3
Grau de seguiment de l'esquema proposat
No es segueix l'esquema proposat. Es realitza el treball
de forma aleatòria.

Es segueix poc l'esquema proposat. No se segueix cap ordre.
Es segueix bastant l'esquema proposat. Es realitza el treball de forma bastant ordenada.
Es segueix correctament l'esquema proposat. Es realitza el treball de forma ordenada.
1,2,3
Processament de la informació/obres seleccionades
Poc esforç en la recerca i pobresa dels materials trobats.
S'aprecia un esforç en la recerca dels materials utilitzats, tot i que no sempre són els més adients.
En general hi ha hagut un esforç a buscar els materials i s'han sabut seleccionar.
S'ha fet una bona recerca de materials i s'han triat els millors.
3,5,6
Realització del
dossier

- El contingut ha estat tan sols reproduït sense una mínima reelaboració
- Confús, incomplet i sense una direcció clara.
- El contingut ha estat poc elaborat i no s'adapta gaire a les condicions del treball que es demanava.
- Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells.
- El contingut ha estat força elaborat per adaptar-lo a les condicions del treball que es demanava.
-
L'organització és adequada i estan relacionades entre si.
- El contingut ha estat molt ben elaborat i s'adapta al treball amb un enfocament original.
- Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.
2,3
Exposició oral del dossier
Exposició desorganitzada. Idees poc clares. Gens fluida.
Exposició correcte, però poc fluida.
Explicació fluida, ordenada, precisa i clara.
Molt bona exposició, atrau l'atenció i manté l’interès durant tota l'explicació.
4
Arranjament àudio.
No presenta l’arranjament ni utilitza l’editor d’àudio.
Utilització insuficient de l’editor d’àudio. Arranjament sense creativitat.
Utilització correcta de l’editor d’àudio. Mostra creativitat en l’arranjament.
Molt bona utilització de l’editor d’àudio. Mostra una alta creativitat.

Criteris de qualificació

Selecció d'obres- 30%
Dossier 15% - Exposició oral 15%
Arranjament àudio- 20%
Planificació i trebal en equip- 20%

APLICACIÓ DIDÀCTICA

Activitats

Ara el pas següent seria posar les activitats dins la pestanya (columna esquerra) que es diu PROCÉS. Però si les vols deixar aquí també està bé perquè així ho tens tot junt.
SESSIÓ
ACTIVITATS
LLOC
1
Presentació de la tasca. Espai de reflexió de les qüestions proposades i d’altres que puguin sorgir. Distribució del grup-classe en petits grups de 4 alumnes. Distribució de tasques i guió a seguir proposat per la professora. Com podeu planificar la vostra feina? Com organitzar el temps?
Aula de música
2 i 3
Recerca d’informació de les qüestions plantejades durant la primera sessió. Posada en comú.
Aula d’informàtica. A casa.
4
Selecció i recerca de les audicions
Aula d’informàtica.
5
Selecció i recerca de les audicions. Gravació en format mp3 del recull elegit.
Mira si això et pot servir.
Aula d’informàtica.
6 i 7
Elaboració del dossier en funció de les audicions elegides a partir del guió donat.
Aula d’informàtica. A casa.
8 i 9
Elecció d’un fragment d’una de les peces musicals seleccionades, i modificar-la amb l’editor de so.
Aquí tens un tutorial de l'audacity
Aula d’informàtica.
10
Audició de les peces arranjades amb l’editor d’àudio.
Aula de música.
11
Exposició oral en grup de la tasca realitzada i audició d'una de les peces elegides comentant les característiques.
Com fer l'exposició oral?
Aula de música
12
Exposició oral en grup de la tasca realitzada i audició d’una de les peces elegides, comentant les característiques. Posada en comú.
Aula de música.