TASCA

CREAR UNA DIETA BAIXA EN CALORIES PER PERSONES AMB SOBREPES I APLICACIÓ D'UN PROGRAMA D'EXERCICI.

Al·lots!! escolteu, a l'hospital d'Inca han tingut un problema molt gros, han perdut les dietes de tots els pacients amb problemes de sobrepes. Però estan desbordats de feina i necessiten que els ajudem a preparar una dieta baixa en calories juntament amb un programa d'exercici físic per complementar la dieta.

Així que han decidit demanar a la classe de 4t d'ESO una gran questió que fa temps que intenten resoldre: Com haurien de ser les dietes dels pacients amb problemes de sobrepes de l'Hospital així com un programa d´exercici per complementar-ho?
EL PRODUCTE SERIA LA DIETA AMB EL PROGRAMA D´EXERCICI FÍSIC ADEQUAT.Veure un exemple aquí.COMPETÈNCIES BÀSIQUES.

1. Capacitat per conèixer i interactuar amb el món físic
2. Tractament de la informació i la competència digital
3. Autonomia i la iniciativa personal

4. Social i ciutadana
5. Aprendre a aprendre

OBJECTIUS


1. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut, així com davant les manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar hàbits saludables.
2. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, riscos i contradiccions que l’activitat física té en la salut individual i col·lectiva, i per al desenvolupament personal i la qualitat de vida, mitjançant la pràctica habitual i sistemàtica d’activitats físiques.

3.Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, i la lectura com font de consulta i com recurs de suport per a l’assoliment dels aprenentatges.

CONTINGUTS


- Capacitats físiques relacionades amb la salut: força i resistència muscular. Manifestacions bàsiques en les activitats esportives. Tipus de contraccions musculars i exercicis. Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la força. Efectes per a la salut.
- Elaboració i posada en pràctica d’un pla de treball de diferents capacitats físiques: resistència aeròbica, força muscular general i flexibilitat.
- Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informin l’alumnat de les seves possibilitats i limitacions.

- Apreciació i acceptació dels valors estètics de la pròpia imatge i valoració crítica dels models corporals i de salut vigents.
- Valoració dels efectes negatius de determinats hàbits (fumar, beure, sedentarisme) sobre la condició física i la salut. Actitud crítica.
- Apreciació de les repercussions que la pràctica habitual de l’activitat física té sobre la salut i la qualitat de vida.


CRITERIS D´AVALUACIÓ

1- Utilitzar mètodes de desenvolupament de les diverses capacitats físiques, d’acord amb els principis bàsics de la planificació, per incrementar aquelles capacitats més relacionades amb la salut.
2- Dissenyar i dur a terme un pla de treball d’una capacitat física relacionada amb la salut per incrementar el nivell inicial propi, a partir del coneixement de sistemes i mètodes d’entrenament.

3- Adquirir hàbits i tècniques orientades a la consecució d’una higiene postural correcta.
4- Fer una valoració crítica dels models estètics i de salut vigents i prendre consciència de la pròpia imatge corporal.
5- Analitzar críticament diversos factors socioculturals que condicionen les activitats físiques i esportives i, en particular, les pràctiques i valoracions que es fan de l’esport i del cos en els mitjans de comunicació.
6- Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de la matèria.
7- Mostrar actituds de respecte i valoració davant les realitzacions dels altres.


CRITERIS D'AVALUACIÓ I CB

Avui tindreu 10 minuts per explicar cadascú la vostra part. Ho fareu per matèries.

CRITERIS D´AVALUACIÓ
CB
DIMENSIONS
1
(4) Fer una valoració crítica dels models estètics i de salut....
(5) Analitzar críticament diversos factors socioculturals... pràctiques i valoracions que es fan de l'esport i del cos...

1-Autonomia i iniciativa personal
1a) Adquirir i aplicar valors i actituds personals: tenir capacitat d’escollir, de calcular i assumir riscos, i d’afrontar problemes; tenir una actitud positiva cap al canvi i la innovació i entendre aquests canvis com a oportunitats amb capacitat d’adaptar-s’hi de manera crítica i constructiva.
1b) Transformar les idees en accions:
conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: planificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure conclusions i valorar les possibilitats de millora, escollir amb criteri propi; desenvolupar les opcions i els plans personals i responsabilitzar-se’n, tant en l’àmbit personal, com en el social i laboral; mantenir la motivació per aconseguir l’èxit, identificar i assolir objectius.
Aquesta dimensió i la següent (1b i 1c) us casaran millor amb el CA núm 2, perdó amb el núm 5c.
1 c) Liderar projectes:saber organitzar el temps i les tasques, relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible.

2
2- Dissenyar i dur a terme un pla de treball d’una capacitat física relacionada amb la salut per incrementar el nivell inicial propi, a partir del coneixement de sistemes i mètodes d’entrenament.
3-
Adquirir hàbits i tècniques orientades a la consecució d’una higiene postural correcta.
2- Competència per conèixer i interectuar amb el mon físic
2 a) Interactuar amb l'espai físic: Tenir consciència i control del propi cos; analitzar els hàbits de consum i la seva incidència en el medi.2 b) Valorar i aplicar el pensament cientificotècnic: Interpretar la informació que es rep per predir i prendre decisions amb autonomia i iniciativa personal; Saber aplicar els conceptes científics i tècnics i les teories científiques bàsiques en àmbits i situacions de la vida diversos; valorar el coneixement científic enfront d'altres formes de coneixement.
2 c) Posar en pràctica els processos propis de la indagació científica:
Fer observacions directes o indirectes, registrar-les i interpretar-les; Identificar i plantejar problemes rellevants i formular preguntes; Plantejar hipòtesis o solucions temptatives i dissenyar maneres de contrastar-les; Fer prediccions i inferències; Obtenir, interpretar i avaluar resultats; Elaborar conclusions basades en proves i comunicar-les en diversos contexts.
2 d) Actuar per millorar i preservar les condicions de vida pròpia, dels altres i de tots els éssers vius: Adoptar hàbits de consum responsable en la vida quotidiana; Conèixer i valorar els elements clau que milloren la qualitat de vida de les persones; Adoptar actituds favorables al manteniment d’una vida física i mental saludable.

3
6-Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de la matèria
3-Tractament de la informació i competència digital
3 a) Conèixer i aplicar les eines TIC: manejar programes de processament de textos, presentacions, fulls de càlcul, bases de dades i editors gràfics i simuladors, avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que apareixen, segons la seva utilitat per abordar tasques o objectius específics.
3 b) Disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació:
mostrar una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari, utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre, processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa, emprar les TiC de manera ètica, responsable i segura.
3 c) Transformar la informació en coneixement
: Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts; Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat
4
7- Mostrar actituds de respecte i valoració davant les realitzacions dels altres.
4-Social i ciutadana
4 a) Comprendre la realitat social: Reflexionar sobre els fets i els problemes socials i històrics de forma global i crítica; Realitzar raonaments crítics sobre situacions reals i dialogar per millorar col·lectivament la comprensió de la realitat.
4 b )Exercir la ciutadania activa: Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar les dels altres; Responsabilitzar-se de les eleccions i les decisions adoptades.

4 c) Utilitzar el judici ètic per prendre decisions: Tenir consciència dels propis pensaments, valors, sentiments, emocions i accions, controlar-los i autoregular-los; Entendre que les posicions personals no són ètiques si no estan basades en el respecte als principis i als valors universals; Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el seu punt de vista.
5
1- Utilitzar mètodes de desenvolupament de les diverses capacitats físiques, d’acord amb els principis bàsics de la planificació, per incrementar aquelles capacitats més relacionades amb la salut.
5 -Competència per aprendre a aprendre
5 a) Disposar d’un sentiment de competència personal: Tenir confiança en si mateix i perspectives d’èxit; Tenir voluntat per superar els obstacles i per afrontar nous reptes d’aprenentatge; Plantejar-se fites assolibles a curt, mitjà i llarg termini, i acomplir-les.5 b) Adquirir autonomia en l’aprenentatge: Utilitzar diverses habilitats per obtenir informació i transformar-la en coneixement propi.
5 c) Organitzar i planificar els aprenentatges i la pròpia feina: Presentar els treballs amb cura i ordre.

RUBRICA D´ AVALUACIÓ

Rubrica del treball individual i en grup

CA+CB

NIVELL 1
Insuficient
NIVELL 2
Suficient
NIVELL 3
Notable
NIVELL 4
Excel·lent
1
Ha sebut planificar i realitzar la investigació de forma autònoma
2
Assumeix responsabilitats
3
Sap escoltar i dialogar
4
Coopera en la elaboració del treball
5
Pren decisions de forma responsable
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Presentació del producte (dieta i programa d'exercicis): 30%
Participació activa en les classes, predisposició per a la tasca i actitud: 60%
Puntualitat i assistència a les classes: 10%