TASCA

A l'Hospital d'Inca s'ha perdut tota la documentació referent a les dietes/menús dels diferents tipus de malalts.
L'hospital ha demanat al nostre centre que planifiqui les dietes adients segons les necessitats de cada tipus de malalt.
(Pel que es refereix a la nostra assignatura, al.lots, el que anam a fer és una enquesta per esbrinar quin és el personal d'enfermeria que prefereixen els pacients.)
La direcció de l'Hospital vol millorar l'atenció dispensada als malalts, i per confeccionar un menú democràtic, volen saber els gustos i preferències culinàries dels inquers. Per exemple: Un menú o a la carta?, un plat o dos plats?, fruita o yogurt?, carn o peix o res?, tassonet de vi?, forqueta o palillos xinesos?, és pòssible repetir?, 10e o 15e o la voluntat?, enfermers o enfermeres?, menjar en bata o vestir-se per menjar?, amb espelmes i musiqueta?, xocolata?, les restes per els cans?, etc.

Les dades per dissenyar el menú s'obtindran responent una enquesta feta pels mateixos alumnes.
Les dades definitives es presentaran en gràfics estadístics.

Feia dos dies que no veia la pàgina i de cop apareix tot fet. De bon diumenge. Com un miracle. Tanta feina en tan poc temps!!!! Com ho feis????

Coses que necessit entendre de la tasca:

Quina és la pregunta principal? El personal d´infermeria o els gustos culinaris dels pacients? O són les dues coses?. Les preferències dels pacients tant culinàries com de tracte personal. Si fos així, quin és el puntet de relació amb l´educació ètica-cívica?. Per què és necessari atendre els desitjos dels pacients? És la millor estratègia? Quina importància donen els experts a l´impacte que té l´atenció als desitjos dels pacients sobre la seva curació? Hi ha altres estratègies millors o complementàries: educació en la salut, acció sobre la raó i la voluntat?......Què és el que ajuda a una persona a curar-se? Investigar si és cabdal per la curació atendre els desitjos dels pacients?. Investigar quina importància té el desig en relació als sentiments, la motivació, la voluntat o la raó en els processos de curació?....

Es podria aplicar a la seva vida?... no ho sé, no sé si era aquesta la teva idea, per açò ho deman.


Guida, m'he estat somrient una mica de l'embolic que t'he provocat sense pensar-ho, però bé, sintonitza gairebé amb la "guassa" del meu escrit. Haver de fer feina dissabte horabaixa és dolorós i fastiguejant i m'ho havia prés així.
To contaré. resulta que havia barrejat proposar dues preguntes i al final s'han mesclat les dues: tant la culinària com la de personal laboral. però la intenció era honrosa: millorar la situació dels pacients, tant de menjar com d'atenció directa
Certament, has descubert que el personal d'enfermeria no es menja ...
Però la intenció era descubrir informació per fer l'estància als pacients més agradable! Que els pobres ja pateixen prou i ho dic per experiència
Certament, la PREGUNTA ha de ser més precisa, pe3r tant ens quedam amb l'estrictament culinària, per ser més adient a l'activitat professional que portam entre mans.

Contest en verd. Sí, és cert... això de treballar en dissabte és molt meritori. Perquè llavors diguin dels mestres!!! I ademés una feina tan rareta com una wiki, on tot està per pensar. Així la pregunta seria: com fer més agrable l´estada dels pacients a l´hospital?... personalment no ho enfocaria tant en els gustos culinaris, perquè no ho acab de veure lligat a l´educació ètica.... sinó més bé al tema de l´ètica professional dels infermers, que era el que havies dit primer... però tu tens la darrera paraula.


COMPETÈNCIES BÀSIQUES

No ho havia notat! Simplement vaig copiar la llista de les cb i prou!
Ara rectific!
No treball totes les competències bàsiques, sino les més relacionades directament amb l'activitat

Així només hi has de posar les que treballis

1. Capacitat per conèixer i interactuar amb el món físic
2. La competència matemàtica
3. Competència en comunicació lingüística, oral i escrita
4. Tractament de la informació i la competència digital
5. Competència social i ciutadana
6. La competència cultural i artística
7. Competència per aprendre a aprendre
8. Autonomia i la iniciativa personal

OBJECTIUS

Els hi has posat TOTS? No acab de veure que els puguis treballar TOTS amb la tasca que has posat.... Per exemple el 5 no el treballaràs. S´han de treure tots els que no puguin jugar amb aquesta UD.

Efectivament, veig que estat en tot , i és alluïnant!
La meva intenció és preparar la programació didàctica per a les oposicions d'enguany. I, com molt bé has notat, les he posades totes.


Però per una programació d´aula NO S´HAN DE POSAR TOTS ELS OBJECTIUS NI TOTES LES CB. SI FOS UNA PROGRAMACIÓ ANUAL SÍ, PERÒ NO ÉS EL CAS.

Ara bé, de veres no és possible treballar el aquesta tasca el punt 5? Se m'ocorren un parell mallorquí de qüestions que entren com a possibilitat de pregunta en l'enquesta. Per exemple,voldria senyor/a pacient menjar-se per postres l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears? Per Catalunya n'han tengut la intenció (l'Estatut català, en clar)

JA, JA, JA...

1. Reconèixer la condició humana en la seva d imensió individual i social, acceptant la pròpia identitat, les característiques i experiències personals respectant les diferències amb les altres persones i desenvolupant l’autoestima.
2. Desenvolupar i expressar els sentiments i les emocions, així com les habilitats comunicatives i socials que permeten participar en activitats de grup amb actitud solidària i tolerant, utilitzant el diàleg i la mediació per abordar els conflictes.
3. Desenvolupar la iniciativa personal mitjançant l’assumpció de responsabilitats i practicar maneres de convivència i participació basades en el respecte, la cooperació i el rebuig a la violència, als estereotips i als prejudicis.
4. Conèixer, assumir i valorar positivament els drets i les obligacions que deriven de la Declaració Universal dels Drets Humans i de la Constitució espanyola, identificant els valors que els fonamenten, acceptant-los com a criteris per valorar èticament les conductes personals i col·lectives i les realitats socials.
5. Conèixer, assumir i valorar l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en una aproximació general i dedicant atenció especial al preàmbul i als valors cívics fonamentals.
6. Conèixer les institucions autonòmiques, insulars i municipals.
7. Identificar la pluralitat de les societats actuals, reconèixer-ne la diversitat com a enriquidora de la convivència i defensar la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, rebutjant les situacions d’injustícia i les discriminacions que hi ha per raó de sexe, origen, creences, diferències socials, orientació afectivosexual o de qualsevol altre tipus, com una vulneració de la dignitat humana i causa pertorbadora de la convivència.
8. Analitzar la situació intercultural pròpia de l’àmbit socioeducatiu a les Illes Balears i intentar comprendre els valors ètics d’altres tradicions culturals.
9. Reconèixer els drets de les dones, valorar la diferència de sexes i la igualtat de drets entre ells i rebutjar els estereotips i prejudicis que suposin discriminació entre homes i dones.
10. Conèixer i apreciar els principis que fonamenten els sistemes democràtics i el funcionament de l’Estat espanyol i de la Unió Europea, prenent consciència del patrimoni comú i de la diversitat social i cultural.
11. Conèixer els fonaments de la manera de vida democràtica i aprendre a obrar d’acord amb aquests en els diferents àmbits de convivència. Assumir els deures ciutadans en el manteniment dels béns comuns i el paper de l’Estat com a garant dels serveis públics.
12. Valorar la importància de la participació en la vida política o altres maneres de participació ciutadana, com la cooperació, l’associacionisme i el voluntariat.
13. Conèixer les causes que provoquen la violació dels drets humans, la pobresa i la desigualtat, així com la relació entre els conflictes armats i el subdesenvolupament, valorar les accions encaminades a la consecució de la pau i la seguretat i la participació activa com a mitjà per aconseguir un món més just.
14. Reconèixer-se membres d’una ciutadania global. Mostrar respecte crític pels costums i les maneres de vida de poblacions diferents de la pròpia i manifestar comportaments solidaris amb les persones i els col·lectius desafavorits.
15. Identificar i analitzar les principals teories ètiques, reconèixer els principals conflictes socials i morals del món actual i desenvolupar una actitud crítica davant els models que es transmeten a través dels mitjans de comunicació. Aplicar les principals teories ètiques als problemes morals més importants de la societat balear.
16. Conèixer els valors ètics recollits en l'ordenament jurídic de les Illes Balears, concretament en l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.
17. Adquirir un pensament crític, desenvolupar un criteri i habilitats per defensar les pròpies posicions en debats, a través de l’argumentació documentada i raonada, així com valorar les raons i els arguments dels altres.

CONTINGUTS

Igual. O hauràs de reduir aquí o bé hauràs d´ampliar la tasca.
- De mica en mica, s'omple la pica!
Per ser el primer esborrany de cb que faig no està tan malament, oi!
Havia començat de "guassa" per animar-me treballant en dissabte tarda; ara ja estic seriós.

ANAM BÉ, IDÒ.
La veritat és que no és just que als llicenciats se'ls demani ser experts en programació quan no han rebut la formació necessària. Però aquest és el país que tenim.

Aquesta actitud meva és poc professional.
Lliçò apresa!


- Reconeixement dels sentiments propis i aliens, resolució dialogada i negociada dels conflictes.
- Preparació i realització de debats sobre problemes de l’entorn immediat o de caràcter global, sobre qüestions d’actualitat i dilemes eticocívics, considerant les posicions i alternatives que hi ha.
- Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades pels mitjans de comunicació sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat.
- Reconeixement de les injustícies i les desigualtats, en particular en la societat balear.
- Interès per la recerca i pràctica de formes de vida més justes.
- Participació en projectes que impliquin solidaritat dins i fora del centre.
- Identitat personal, llibertat i responsabilitat.
- Els interrogants de l’ésser humà. Respecte per les diferències personals.
- Intel·ligència, sentiments i emocions.
- Les relacions interpersonals. Rebuig de la violència com a solució als conflictes interpersonals.
- Habilitats i actituds socials per a la convivència.
- Respecte per la dignitat humana i els drets fonamentals de les persones.

CRITERIS D'AVALUACIÓ (generals)

Per què poses generals?
1. Descobrir els seus sentiments en les relacions interpersonals, raonar les motivacions de les seves conductes i eleccions i practicar el diàleg en les situacions de conflicte.Amb aquest criteri s’intenta comprovar que cada alumne i alumna assumeix i controla els seus propis sentiments, es posa en el lloc dels altres i utilitza el diàleg i altres procediments no violents per superar els conflictes en les seves relacions interpersonals, que raona les seves eleccions i que és responsable dels seus actes
2. Diferenciar els trets bàsics que caracteritzen la dimensió moral de les persones (les normes, la jerarquia de valors, els costums, etc.) i els principals problemes morals.Amb aquest criteri es pretén avaluar si s’identifiquen els diferents elements de la dimensió moral de les persones i del comportament humà i dels dilemes morals que es plantegen en el món actual
3. Identificar i expressar les principals teories ètiques.Mitjançant aquest criteri s’intenta avaluar en l’alumnat el grau de coneixement de conceptes clau d’algunes de les teories ètiques que han influït més en la conquista dels drets i les llibertats a occident.
4. Reconèixer els drets humans com a principal referència ètica de la conducta humana i identificar l’evolució dels drets cívics, polítics, econòmics, socials i culturals, manifestant actituds a favor de l’exercici actiu i el seu compliment. A través d’aquest criteri es tracta de comprovar el grau de comprensió dels conceptes clau dels drets humans i la seva valoració crítica en l’esforç que això ha suposat en la història de la humanitat. Es tracta així mateix de valorar si l’alumnat entén els drets humans com una conquista històrica inacabada i manifesta una exigència activa del compliment d’aquests
5. Comprendre i expressar el significat històric i filosòfic de la democràcia com a manera de convivència social i política.Mitjançant aquest criteri es tracta de comprovar si es comprèn el pluralisme polític i moral, alhora que s’aprecia el respecte necessari a la dignitat de cada persona per damunt de les diferències individuals i culturals que tenen l’origen en la història de les col·lectivitats i dels individus
6. Reconèixer els valors fonamentals de la democràcia a la Constitució espanyola i la noció de sistema democràtic com a forma d’organització política a les Illes Balears, a l’Estat espanyol i al món.Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar en l’alumnat el seu nivell de coneixement dels processos de democratització de molts països com una fita de la civilització humana a tot el món, dels conceptes claus del sistema democràtic, com el sistema d’eleccions, el pluralisme polític, el govern de la majoria i els conflictes entre legitimitat i legalitat democràtiques, la valoració de la democràcia com una conquista eticopolítica de totes les ciutadanes i els ciutadans espanyols i la seva aplicació per jutjar actuacions i actituds quotidianes de la vida pública
7. Analitzar les causes que provoquen els principals problemes socials del món actual, utilitzant de manera crítica la informació que proporcionen els mitjans de comunicació i identificar solucions compromeses amb la defensa de maneres de vida més justes.Es tracta de comprovar si s’identifiquen i es comprenen algunes de les causes que provoquen els principals problemes socials del món actual (repartiment desigual de lariquesa, explotació infantil, emigracions forçades, etc.), utilitzant amb rigor i de manera crítica la informació obtinguda dels diferents mitjans de comunicació; si es reconeix l’actuació d’organismes i institucions compromeses amb la defensa de maneres de vida més justes i es manifesten actituds de tolerància i solidaritat en plantejar solucions.
8. Reconèixer l’existència de conflictes i el paper que hi desenvolupen les organitzacions internacionals i les forces de pacificació. Valorar la cultura de la pau, la importància de les lleis i la participació humanitària per pal·liar les conseqüències dels conflictes.Amb aquest criteri es pretén comprovar que l’alumnat coneix els conflictes més rellevants del món actual i la seva localització, l’actuació de les organitzacions internacionals, de les forces de pacificació i les lleis per les quals es regeixen. Així mateix, es pretén comprovar si valora la cultura de la pau en la convivència diària i si reflexiona i assumeix el paper vital que té la participació humanitària per mitigar les derivacions negatives dels conflictes
9. Distingir igualtat i diversitat i les causes i els factors de discriminació. Analitzar el camí recorregut cap a la igualtat de drets de les dones i rebutjar-ne la discriminació i les situacions de violència de les quals són víctimes.Aquest criteri pretén conèixer si els alumnes reconeixen la igualtat i la dignitat de totes les persones i els elements diferenciadors que estan a la base d’algunes discriminacions, així com els moments històrics més rellevants en la conquista dels drets polítics de les dones i la igualtat en l’àmbit familiar i laboral, alhora que mesura si saben identificar i localitzar les situacions de discriminació de tot tipus que subsisteixen en les societats actuals i rebutgen activament la violència contra les dones o altres col·lectius
10. Justificar les pròpies posicions utilitzant sistemàticament l’argumentació i el diàleg, i participar democràticament i cooperativament en les activitats del centre i de l’entorn.Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar l’ús adequat de l’argumentació sobre dilemes i conflictes morals i el grau de coneixement i de respecte a les posicions divergents dels interlocutors, tant a l’aula com en l’àmbit familiar i social. D’altra banda, es pretén conèixer la manera i el grau en què l’alumnat participa i coopera activament en el treball de grup i si col·labora amb el professorat i els companys i companyes en les activitats del centre educatiu i en altres àmbits externs.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Aquí comença lo bo


CRITERIS D'AVALUACIÓ (particulars)
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
DIMENSIONS
1
Descobrir els seus sentiments en les relacions interpersonals, raonar les motivacions de les seves conductes i eleccions
Aquest criteri el relaciones amb el treball en equip?.

- No el referia al treball en equip, més bé a les relacions interpersonals dins l'hospital. Però molt correcte l'apreciació: el treball en equip entre els alumnes

Sí, perquè no és la teva funció avaluar les relacions laborals de l´hospital, sinó les dels alumnes.... serà que no ho entenc prou?
3. Competència en comunicació lingüística, oral i escrita

5. Competència social i ciutadana

3a) Posar-se en el lloc de l'altre: escoltar, analitzar i tenir en compte opinions diferent a la pròpia
3b) Comprendre, interpretar i representar la realitat a partir de textos orals i escrits
5a) Entendre els trets de la societat actuals, la creixent pluralitat i el seu caràcter evolutiu
Com ho treballaràs?
5b) Mostrar un sentiment de ciutadania global compatible amb l'identitat local
2
Diferenciar els trets bàsics que caracteritzen la dimensió moral de les persones (les normes, la jerarquia de valors, els costums, etc.) i els principals problemes morals.
5. Competència social i ciutadana
5a) Conèixer i comprendre els valors en què es basen els estats i les societats democràtiques
Quins valors?
5b) Reflexionar sobre els fets i els problemes socials i històrics de forma global i crítica
Quins problemes socials i històrics treballareu?
3
Analitzar les causes que provoquen els principals problemes socials del món actual, utilitzant de manera crítica la informació que proporcionen els mitjans de comunicació i identificar solucions compromeses amb la defensa de maneres de vida més justes.
A quins problemes socials es referiria la tasca?. Pentura el que ens convé és primer redefinir la tasca i llavors tornar aquí.
4.Tractament de la informació i la competència digital

5. Competència social i ciutadana

4a) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació
4b) Processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa
5a) Entendre els trets de la societat actuals, la creixent pluralitat i el seu caràcter evolutiu
4
Reconèixer l’existència de conflictes. Valorar la cultura de la pau.
5. Competència social i ciutadana

5
Distingir igualtat i diversitat i les causes i els factors de discriminació.
5. Competència social i ciutadana
5a) Mostrar un sentiment de ciutadania global
5b) Valorar les diferències i reconèixer la igualtat entre els distints col.lectius, i en particular entre homes i dones
6
Justificar les pròpies posicions utilitzant sistemàticament l’argumentació i el diàleg, i participar democràticament i cooperativament en les activitats del centre i de l’entorn.

Molt bé. Això vol dir que a les activitats hi haurà un debat.
- En efecte, és necessari que parlin els alumnes

3. Competència en comunicació lingüística, oral i escrita

5. Competència social i ciutadana

3a) Expressar oralment missatges, pensaments, vivències, emocions i opinions de manera sencilla
3b) Enriquir les relacions socials i actuar en contextos diferents del propi
5a) Mostrar un sentiment de ciutadania global
5b) Actuar amb criteri propi mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable

RÚBRIQUES D'AVALUACIÓ

METODOLOGIA, TEMPORALITZACIÓ I ACTIVITATS


L'activitat es realitzarà en grup. Els mateixos alumnes s'agruparan amb els companys que considerin adients per escometre una bona feina.
Pots tenir problemes, amb al·lots que quedin arraconats.
- Sí, això es descubreix en l'aula.SeGUIDAment de la feina de grup, s'efectuarà una posada en comú de les propostes

L'activitat consisteix en realitzar un informe sobre els hàbits alimentaris dels inquers.
Així el tema de les preferències de tracte no el tocam. O l´has de treure de la tasca o l´has d´afegir aquí.
-(el trec de la tasca!)

L' activitat es subdividirà en tres:
Primera: Cada grup proposa discuteix internament les preguntes que conformaran l'enquesta
Segona: Posada en comú de les propostes d'enquesta de cada grup i elecció del model d'enquesta definitiu
Tercera: Sortida a l'Hospital d'Inca a emplenar l'enquesta
Quarta: Posada en comú de les respostes i gràfic estadístic final

La durada de l'activitat és de 3 setmanes a 2 sessions per setmana, per tant la tasca s'haurà de realitzar en 6 sessions:
Veig que ho tens complicat.... poques sessions per setmana!!!
Seguim avui capvespre
- Només 6 sessions, però aprofitables. Em surt suficientment engrescar a la gent, quan estic engrecat jo, i hagués sortit una enquesta formidable. Hagués dit als alumnes... Tant o d'hora tots passarem per l'Hospital d'Inca (jo no que soc de Palma),per tant, al.lots, feis l'enquesta tan aproximada a la realitat com si fossiu pacients futurs de l'Hospital.

Les enquestes les hauries pogut fer amb els formularis de google, que són online i no haurien hagut de desplaçar-se... el problema és que els pacients no haurien tingut ordinadors per fer-les.

Bé, Guida. Crec que ho deix aquí.


Ooooohhh, quina llàstima!!!!

No tenc impresora per llegir les rúbriques que m'has enviat del cbmontserrat, i he de corregir exàmens, i la trobada és el proper dimants, i demà tenc curset de filosofia 3/18 al ceppalma. Per tant, si em discultes, i reconeixent la necessitat queb tenim els professors d'aprendre a millorar les classes i engrescar els alumnes. Ho atur aquí. Em queda molt per aprendre i dimarts aprendré dels altres companys. No t'ho creuràs, estic al iesGuillemSagrera de Palma, institut en els que el 25% dels professors se jubila en els propers 3 anys, i que està estirant per les programacions amb competències soc jo (i 2 companys més). Déu ens trobi confessats...


Ànims idò!!!

Gràcies!ACTIVITAT
....................................................................
TASCA


1


2


3


4


5


6Materials: