TASCA

VEURE UN EXEMPLE AQUÍ.
Hem d'ajudar a l'Hospital d'Inca a recuperar els menús pels seus malalts. A l'Hospital s'en vàren adonar que les dietes antigues tenien tots els nutrients necessaris però cap malalt s'ho menjava i molts retardaven la seva recuperació. Sobretot aquest efecte es veia entre la població adolescent. Així que han decidit demanar a la classe de 4t d'ESO una gran questió que fa temps que intenten resoldre: Com haurien de ser les dietes de l'Hospital perquè tenguin tots els nutrients (equilibrades i completes) però a la vegada siguin apetecibles?


Des de l'Hospital ens han demanat que apliquem tots els coneixements que tenim sobre salut i el funcionament del cos humà per dissenyar les millors dietes per cada tipus de malaltia. Estan molt interessats que ho facem des de l'Institut perquè és una visió externa a l'Hospital que pot aportar idees noves molt positives, a més coneixen les capacitats de treball en grup i d'esforç dels estudiants de 4t d'ESO per realitzar un treball rigorós i eficient que ajudaran a tornar a la normalitat a l'Hospital en 3 setmanes.

El resultat de tot el treball s'entregarà en forma de porwerpoint dins un pen-drive. Després les dietes s'hauran d'exposar davant la comisió d'avaluació nutricional formada per membres del Deparatament de Biologia i de l'Equip Directiu.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1. Capacitat per conèixer i interactuar amb el món físic
2. La competència matemàtica
3. Competència en comunicació lingüística, oral i escrita
4. Tractament de la informació i la competència digital
5. Competència social i ciutadana
6. La competència cultural i artística
7. Competència per aprendre a aprendre
8. Autonomia i la iniciativa personal

OBJECTIUS GENERALS

1. Comprendre i expressar missatges de contingut científic utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat; elaborar i interpretar diagrames, gràfiques, taules, mapes, i altres models de representació, i utilitzar expressions matemàtiques elementals i codis científics diversos, per tal de poder-se comunicar en l’àmbit de la ciència.
2. Utilitzar els conceptes, principis, lleis i teories fonamentals de la ciència, així com les estratègies pròpies del treball científic, per comprendre els principals fenòmens naturals, els fets rellevants de la vida quotidiana i les repercussions del desenvolupament tecnocientífic.
3. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de la metodologia científica, com ara la identificació de problemes, la formulació d’hipòtesis fonamentades i deduccions lògiques, els dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la consideració d’aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat, i la recerca de coherència global.
4. Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diversos mitjans i fonts, especialment els relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, transmetre-la emprant diferents suports, valorar críticament el contingut d’aquesta i emprar-la per orientar i fonamentar les pròpies opinions i actuacions.
5. Adoptar actituds crítiques, basades en el coneixement científic, per analitzar, individualment o en grup, qüestions científiques i tecnològiques rellevants i socialment controvertides.
6. Tendir a actuar en funció d’actituds i hàbits favorables a la cura i promoció de la salut personal i comunitària, fonamentats en el coneixement científic, per tal d’assumir els riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb l'alimentació, el consum, les addiccions, la sexualitat i la prevenció de les malalties en general.
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements provinents de les ciències de la naturalesa per satisfer les necessitats humanes i per prendre decisions en relació amb els problemes locals i globals que ens afecten.
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el medi ambient, amb atenció als problemes amb què es troba avui la humanitat, i especialment a aquells que afecten més directament les Illes Balears, així com la necessitat de recerca i aplicació de solucions adients per avançar cap a la sostenibilitat.
9. Reconèixer el caràcter creatiu i provisional del coneixement científic i les seves aportacions al pensament humà al llarg de la història, apreciant la importància del debat obert i lliure de dogmatismes dins l’evolució cultural de la humanitat, així com la contribució de la ciència i la tecnologia a la millora de les condicions de vida dels humans.


10. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi a les Illes Balears i en altres àmbits geogràfics de major abast, i utilitzar-los per fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos, així com a la millora de la qualitat ambiental.

CONTINGUTS

- La salut i la malaltia. Els factors determinants de la salut. La malaltia i els seus tipus. Valoració de la importància dels hàbits saludables.
- Malalties infeccioses. Principals agents causants. Prevenció. Sistema immunitari. Les vacunes.
- La sexualitat humana. Salut i higiene sexual. Les malalties de transmissió sexual. Anàlisi dels diferents mètodes anticonceptius.
- Malalties més freqüents dels aparells i sistemes relacionats amb la nutrició. Prevenció de les malalties més freqüents.
- Alimentació i salut. Anàlisi de dietes saludables. Hàbits alimentaris saludables. Trastorns de la conducta alimentària.
- Principals alteracions relacionades amb els aparells i sistemes que intervenen en la funció de relació i la seva prevenció.
- Salut mental. Les substàncies addictives: el tabac, l’alcohol i altres drogues. Problemes associats. Actitud responsable davant conductes de risc per a la salut. Influència del medi social en les conductes.
- El trasplantament i la donació de cèl·lules, sang i òrgans.
- El sistema sanitari balear. Hàbits de salut a les Illes Balears.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Realitzar petites investigacions utilitzant les estratègies del treball científic per resoldre problemes d’actualitat.

2. Conèixer els aspectes bàsics de la reproducció humana i descriure els esdeveniments fonamentals de la fecundació, l’embaràs i el part. Comprendre el funcionament dels mètodes de control de la natalitat i valorar l’ús de mètodes de prevenció de malalties de transmissió sexual.

3. Explicar els canvis fonamentals que experimenten els nutrients que formen l'aliment al llarg del procés de nutrició, amb la utilització d’esquemes i representacions gràfiques per il·lustrar cada etapa, i justificar la necessitat d’adquirir hàbits alimentaris saludables i evitar les conductes alimentàries insanes.

4. Conèixer els òrgans dels sentits i explicar la missió integradora dels sistemes nerviós i endocrí, així com localitzar els principals ossos i músculs de l’aparell locomotor. Relacionar les alteracions més freqüents amb els òrgans i processos implicats en cada cas. Identificar els factors socials que repercuteixen negativament en la salut, com l’estrès i el consum de substàncies addictives.

5. Reconèixer que en la salut influeixen aspectes físics, psicològics i socials, i valorar la importància dels estils de vida per prevenir malalties i millorar la qualitat de vida, així com les contínues aportacions de les ciències biomèdiques.

6. Recopilar informació procedent de diverses fonts documentals sobre la influència de les actuacions humanes sobre els ecosistemes: efectes de la contaminació, desertització, disminució de la capa d’ozó, esgotament de recursos i extinció d’espècies. Analitzar aquesta informació i argumentar possibles actuacions per evitar el deteriorament del medi ambient i promoure una gestió més racional dels recursos naturals.

7. Identificar les accions dels agents geològics externs en l’origen i modelat del relleu terrestre, així com en el procés de formació de les roques sedimentàries.CRITERIS D'AVALUACIÓ I CB


CRITERIS D'AVALUACIÓ.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. Descriptors del Departament d´Ed. de Catalunya. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta. Subcompetències més resumides (Col. Montserrat)


criteris d'avaluació
competències bàsiques
descriptors
1
Realitzar petites investigacions utilitzant les estratègies del treball científic per resoldre problemes d'actualitat .
1. Capacitat per conèixer i interactuar amb el món físic
7. Competència per aprendre a aprendre

1c.Posar en pràctica els processos propis de la indagació científica
7b. Adquirir autonomia en l’aprenentatge
7c.Organitzar i planificar els aprenentatges i la pròpia feina

2
Explicar els canvis fonamentals que experimenten els nutrients que formen l'aliment al llarg del procés de nutrició, amb la utilització d’esquemes i representacions gràfiques per il·lustrar cada etapa, i justificar la necessitat d’adquirir hàbits alimentaris saludables i evitar les conductes alimentàries insanes.
3. Competència en comunicació lingüística, oral i escrita
4. Tractament de la informació i la competència digital

3a. Comprendre i interpretar la realitat a partir de textos escrits.
3e. Parlar en public amb seguretat i confiança
4a.conèixer i aplicar les eines TIC
3
Conèixer els òrgans dels sentits i explicar la missió integradora dels sistemes nerviós i endocrí, així com localitzar els principals ossos i músculs de l’aparell locomotor.
1. Capacitat per conèixer i interactuar amb el món físic
1b. Valorar i aplicar el pensament cientificotènic.
1d.Actuar per millorar i preservar les condicions de vida pròpia, dels altres i de tots els éssers vius.
4
Relacionar les alteracions més freqüents amb els òrgans i processos implicats en cada cas. Identificar els factors socials que repercuteixen negativament en la salut, com l’estrès i el consum de substàncies addictives.
5. Competència social i ciutadana.

8 Competència d´autonomia i iniciativa personal
5a. Comprendre la realitat social
5d. Utilitzar el judici ètic per prendre decisions
8a. Adquirir i aplicar valors i actituds personals
5
Reconèixer que en la salut influeixen aspectes físics, psicològics i socials, i valorar la importància dels estils de vida per prevenir malalties i millorar la qualitat de vida, així com les contínues aportacions de les ciències biomèdiques.
8. Autonomia i iniciativa personal.
8b. Transformar les idees en accions.


RÚBRICA D'AVALUACIÓ

Rúbrica del treball individual i en equip

CA+CB

NIVELL 1
suspès
NIVELL 2
aprovat
NIVELL 3
notable
NIVELL 4
Excel·lent
1
Ha sabut planificar i realitzar la investigació de forma autònoma.
(CB 7, 7b, 7c)
-No ha manifestat interès en millorar el seu propi aprenentatge

- No ha planificat ni organitzat les seves activitats
- Ha mostrat interès en millorar les seves capacitats d'aprenentatge, però és passiu

-Ha Utilitzat l'agenda com a instrument de planificació personal
- Ha estat perseverant en la seva responsabilitat de millorar alguna de les seves capacitats d'aprenentatge a curt plaç

-Ha Planificat la seva feina usant l'agenda però no gestiona bé el temps
- Ha potenciat les seves capacitats d'aprenentatge i se compromet a superar les deficiencies amb perseverància

-Ha utilitzat l'agenda i organitza totes les seves activitats
1
Ha sabut processar bé la informació per fer una bona indagació científica. (CB 1, 1c, 4b)
-No ha analitzat ni interpretat la informació i no obté conclusions

- No ha guardat la informació sobre el tema concret.
-Ha analitzat i interpretat la informació però no obté conclusions

- Ha estat capaç d'emmagetzemar la informació que necessita.
-Ha analitzat i interpretat la informació i obté menys de 2 conclusions

- Ha sintetitzat les idees principals de la informació requerida.
-Ha analitzat i interpretat la informació i obté més de 3 conclusions

-Ha utilitzat la informació adequada per extreure conclusions.
2
Ha entès bé els textos que ha llegit (CB 3, 3a)
- No ha comprès textes curts i senzills. Sovint els ha necessitat rellegir.
- Ha comprès textes curts i senzills de tipologia corrent.
- Ha comprès i interpretat textos de tipologia diversa.
- Ha comprès i interpretat de manera crítica qualsevol tipus de texte.
4, 5
Ha sabut identificar els factors socials que repercuteixen sobre la salut (estrés, substàncies addictives) (CB 5a, 8b)
-No ha indentificat els principals factors socials que influenixen sobre la salut
- Ha tengut dificultat per indentificar els principals factors socials que influenixen sobre la salut
-Ha indentificat algun dels principals factors socials que influenixen sobre la salut
-Ha indentificat els principals factors socials que influeixen sobre la salut i els ha relacionat amb una bona argumentació que conté dades matemàtiques i gràfics.

Rúbrica de l'exposició oral i el power point

CA+CB

NIVELL 1
suspès
NIVELL 2
aprovat
NIVELL 3
notable
NIVELL 4
Excel·lent
2
Ha sabut parlar en públic amb seguretat i confiança.
(CB 3e)
- Ha tengut una expressió pobra
- S'ha expressat amb un vocabulari adeqüat.
- Sha expresat en ocasions amb fluidesa, claretat amb lèxic variat
- S'ha expressat amb fluidesa, claretat i coherència i usa un lèxic ric i variat.
2, 3
Ha explicat bé la missió integradora dels sistemes nerviós i endocrí així com el procés de nutrició amb esquemes i representacions gràfiques a través de les eines TIC (power point) (CB 4a, 1b, )
- Ha requererit l'atenció constant del professor per solucionar els problemes de software i harware

- No ha explicat tots el passos del procés de nutrició i no ha memoritzat nou vocabulari.

-No ha explicat la missió integradora dels sistemes nerviós i endocrí, i no ha sabut localitzar els principals ossos i músculs de l'aparell locomotor.
- Ha Identificat les causes dels problemes del software i hardware però no els sap solucionar.


- Ha explicat amb dificultat tots el passos del procés de nutrició i no ha memoritzat nou vocabulari.


- Ha explicat amb dificultat la missió integradora dels sistemes nerviós i endocrí, i ha tengut dificultat per localitzar els principals ossos i músculs de l'aparell locomotor.
-Ha Identificat i resolt els problemes més freqüents del software i hardware.

- Ha explicat tots el passos del procés de nutrició però no ha integrat nou vocabulari.

- Ha explicat la missió integradora dels sistemes nerviós i endocrí però no ha sabut localitzar els principals ossos i músculs de l'aparell locomotor.
-Ha estat capaç d'identificar i resoldre els problemes del software i hardware utilitzant diferents estratègies.

- Ha explicat tots el passos del procés de nutrició i ha memoritzat nou vocabulari.

- Ha explicat la missió integradora dels sistemes nerviós i endocrí, i ha sabut localitzar els principals ossos i músculs de l’aparell locomotor.
3, 4
En el torn de preguntes ha demostrat saber argumentar la seva opinió personal respecte a la relació entre la salut i la pressió social (addicions, estrés, amics...). (CB 1d, 5d, 8a, 8b)
-Afirma que si no fuma és per por al càstig, però no per la seva convicció.

- Pren les seves decisions en funció del que li diuen els altres.
- Es cuida o no en funció de les expectatives dels demés

- Te capacitat d´escollir i veu els riscos però no l´exerceix.
- Decideix com cuidar-se a partir de criteris científics i de la reflexió.

- Té capacitat per escollir sense deixar-se influir pels companys.
- Decideix com cuidar-se a partir de criteris científics i de la reflexió. Té en compte els altres (família, amics) i el que podria passar si prengués una decisió equivocada.

- Sap escollir sense deixar-se influir i pensant en el bé comú i la seva salut.

Criteris de qualificació

La nota final es calcularà a partir dels següents criteris:
- 40%. Examen
- 20%. Power point
- 20%. Treball en equip.
- 20%. Exposició oral


PROCÉS. ACTIVITATS

APLICACIÓ DIDÀCTICA
TEMPORALITZACIÓ ACTIVITAT

UD sobre els aliments per 2n cicle d´ESO:. Per què ens donen energia els aliments. Grup ICE-UAB.
VISTA EN POWER POINT
Sessió 1
Presentació de la tasca i formació de grups: Formarem 5 GRUPS BASE de 4 especialistes cada un. També formarem 4 GRUPS D'ESPECIALISTES formats per 5 alumnes de diferents grups base.
Sessió 2
Planificació de la tasca. fitxes per planificar-se
És el mateix alimentar-se que nodrir-se?
Sessió 3, 4 i 5
GRUP 1 ESPECIALISTES analitzen: Quina és la nostra despesa energètica diària?
informació: http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100803

GRUP 2 ESPECIALISTES analitzen: Quina és la nostra ingesta calòrica diària?
informació: http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/tabladecalorias.htm

GRUP 3 ESPECIALISTES analitzen: Quina és la despesa energètica aproximada dels pacients d'un hospital?

informació: http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100803

GRUP 4 ESPECIALISTES analitzen: Quines són les principals malalties metabòliques de les Illes Balears?
informació: http://comunicacio.uib.es/recerca/uibempresa/arxiu/?contentId=151903
el professor proporcionarà retalls de diari que complementen la informació
fitxes per fer el buidatge de la informació,
Cada grup especialista prepara un powerpoint amb les dades obtingudes que servirà per ser mostrat a cada grup base.
Sessió 6
REUNIÓ DE GRUPS BASE, on els especialistes exposen el que han investigat
Sessió 7 i 8
Quina és la dieta per una setmana més adient per cada tipus de malaltia que s'ha descrit anteriorment?
Cada GRUP ESPECIALISTA es distribueix el desenvolupament d'una de les malalties:
GRUP 1 ESPECIALISTA: dieta per malalts cardíacs
GRUP 2 ESPECIALISTA: dieta per diabètics
GRUP 3 ESPECIALISTA: dieta per hipertensos i hipotensos
GRUP 4 ESPECIALISTA: dieta per obesos i anorèxics
Sessió 9 i 10
Reunió de GRUPS BASE per posar en comú tot el que s'ha investigat.
Preparació dels powerpoints per a la presentació final
Sessió 11 i 12
Cada grup BASE presenta el seu powerpoint davant la comisió de nutrició
S'estableix torn de preguntes a càrrec de la comissió de nutrició i de la resta dels alumnes.